Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Chain Technical Professionals BV, hierna te noemen “Chain Technical Professionals”, is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is.

De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wie zijn Wij?

Chain Technical Professionals is gevestigd te Rotterdam, Rotterdam Airportplein 36, postcode 3045 AP en is verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Technische informatie en Cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo- locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren.

Chain Technical Professionals maakt gebruik van verschillende cookies ten behoeve van webstatistieken, webfunctionaliteit en marketing. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons tevens om de website te verbeteren en te meten of campagnes relevant zijn. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich bij ons inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening, zoals bijvoorbeeld (een bericht op) LinkedIn. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld (een bericht op) LinkedIn. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortedatum en -plaats, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat u voor Chain Technical Professionals kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs (slechts voor zover wettelijk verplicht), werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een verklaring omtrent gedrag.

Indien u voor Chain Technical Professionals kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

Chain Technical Professionals legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Chain Technical Professionals kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Chain Technical Professionalsentiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (waaronder verwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van wettelijke verplichtingen en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Chain Technical Professionals heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Chain Technical Professionals heeft gewerkt)

Uw persoonsgegevens (zoals NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Chain Technical Professionals heeft gewerkt. U krijgt zowel na een jaar als na twee jaar nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven door een e-mail sturen naar privacy@chain.nl. U wordt vervolgens niet meer benaderd en/of bemiddeld door Chain Technical Professionals. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief verwijderd.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, payroll, contractering van ZZP’ers, werving & selectie, adviesdiensten, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het (vanuit de overheid opgelegde) doeleinde om personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 7. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een verklaring omtrent gedrag;
 8. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 10. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 11. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 12. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Indien u voor Chain Technical Professionals werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot zeven jaar na einde dienstverband/ laatste inzet. Als sprake is van een mogelijke aansprakelijkheid zullen wij uw persoonsgegevens bewaren gedurende de wettelijke verjaringstermijn die voor die mogelijke aansprakelijkheid geldt.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Chain Technical Professionals.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven door een e-mail sturen naar privacy@chain.nl. U wordt vervolgens niet meer benaderd en/of bemiddeld door Chain Technical Professionals. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Chain Technical Professionals overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Dit betreft contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Chain Technical Professionals verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Chain Technical Professionals verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Chain Technical Professionals kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ten behoeve van marketingdoeleinden danwel ten behoeve van de bemiddeling bij een opdrachtgever. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Chain Technical Professionals entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv. gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Chain Technical Professionals hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis.

Ter bescherming van uw privacy

Wij raden u sterk aan om in uw curriculum vitae geen gegevens op te nemen over uw:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • raciale of etnische afkomst (foto);
 • politieke opvattingen;
 • filosofische of religieuze opvattingen;
 • lidmaatschap van een vakbond of politieke partij;
 • lichamelijke of geestelijke gezondheid;
 • seksuele leven;
 • strafblad of gerechtelijke procedures;

Uw Rechten

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp’ers en zakelijke relaties:

Indien u uw eigen account in ons systeem heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@chain.nl.

Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage in en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe een e-mail sturen naar privacy@chain.nl.

Intrekken toestemming

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Persoonsgegevens die wij op deze grondslag verwerken zullen wij dan niet langer verwerken. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@chain.nl. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te bevestigen.

Klachtrecht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens) als u meent dat uw rechten worden geschonden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om te verzoeken om uw gegevens in digitaal formaat te ontvangen om uw gegevens zo aan een andere dienstverlener over te kunnen dragen.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als Chain Technical Professionals die persoonsgegevens verwerkt op grond van haar gerechtvaardigd belang.

Beveiliging

Chain Technical Professionals doet er alles aan om uw persoonsgegevens afdoende te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Chain Technical Professionals met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens afdoende beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Chain Technical Professionals of is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden door een e-mail te sturen naar privacy@chain.nl. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de vraag, klacht of datalek situatie.

Wijzigingen

Chain Technical Professionals kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website www.chain.nl. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in maart 2018.